?

Log in

No account? Create an account
Last time... [entries|archive|friends|userinfo]
jeepneezy

[ website | Post-it ring rain ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Summer Blog: Imaginary Trips [Mar. 26th, 2009|08:00 am]
jeepneezy

Gaano kaya ka frustrating ang walang summer trip?

OK na sana ang summer..naka-plano na ang lahat!

SCHEDULED SUMMER TRIP

APRIL 1-3
Puerto Galera with Shella

April 18-20
Batangas Trip w/ TeleTech Peeps

April 30 - May 3
Caramoan Trip w/ HS friends

kaso. sa di inaasahang pagkakataon nag Masteral ako.

SATURDAY and SUNDAY
 8am - 5pm
STUDY STUDY STUDY...

Ok lang..tiis mode na lang.
1 summer lang naman at para sa long-term plan yung Masteral ko.

Mag-sswimming na lang ako sa clubhouse...

Sorry Shella. Sana makabawi ako sana maka-alis tayo kahit papaano.

kung hinde man...mag-e-EMO na lang ako!

linkReply

Comments:
From: (Anonymous)
2009-05-04 10:02 am (UTC)

Ei!

Ei! May blog ka rin pala? Update mo 'to...

http://www.ramblings.dennisrelojo.com/
(Reply) (Thread)