?

Log in

No account? Create an account
Last time... [entries|archive|friends|userinfo]
jeepneezy

[ website | Post-it ring rain ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Cabdriver who robbed, dragged a student is arrested [Dec. 2nd, 2008|09:35 am]
jeepneezy

MANILA, Philippines - The taxi driver who allegedly robbed and dragged a female college student last week finally fell into the hands of authorities on Monday.

Siya yung girl na napapanood natin sa news lagi...itinatago nila sa pangalan na Valerie. Dumating sa presinto yung lalake at na-identify niya na yun mismo yung kumag na driver. Ang malufet pa dito...binago yung body markings ng taxi...abangan na lang natin ang mangyayari sa susunod na kabanata ng BITAG! hahahahhaha

 

  

linkReply